RECEPTY ADVENI

Podmínky použití

Pravidla pro uživatele

Základní ujednání

 1. Provozovatelem webových stránek www.receptyadveni.cz (dále také „webové stránky“) je ADVENI MEDICAL, spol. s r. o. (dále také „provozovatel“).
 2. Tyto podmínky použití – pravidla pro uživatele (dále také „podmínky“) upravují jakékoli použití webových stránek www.receptyadveni.cz nebo jakéhokoli obsahu zveřejněného prostřednictvím těchto webových stránek, které stanoví provozovatel.
 3. Uživatelem webových stránek, který je povinen se těmito podmínkami řídit, je každý návštěvník webových stránek na doméně i jakékoliv subdoméně receptyadveni.cz.
 4. Před procházením či jakýmkoli využíváním služeb webových stránek je každý uživatel povinen přečíst si tyto podmínky. V případě, že s nimi nesouhlasí, je povinen webové stránky okamžitě opustit.
 5. Provozovatel webových stránek je oprávněn tyto podmínky změnit, doplnit nebo jinak upravit, a to i bez předchozího upozornění a bez udání důvodu. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění této změny nebo nových podmínek na webových stránkách.
 6. Dojde-li ke změnám podmínek, je uživatel vždy povinen seznámit se s touto změnou, i přesto, že na ni nebude provozovatelem nijak předem upozorněn. Užívá-li uživatel nadále služeb webových stránek (i pokud pouze prochází obsah webových stránek), má se za to, že se se změnami řádně před zahájením využívání služeb seznámil a že tyto změny bez výhrad akceptuje.

Autorská práva

 1. Obsah publikovaný na webových stránkách provozovatelem je chráněn autorskými právy. Uživatelé jsou oprávněni tento obsah užívat pouze pro vlastní soukromé a nekomerční účely. Jakékoli komerční využití jakéhokoli obsahu webových stránek vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas provozovatele. Provozovatel zakazuje jakékoli kopírování, prodávání, půjčování nebo jinou reprodukci fotografií, obrázků a textů zveřejněných na webových stránkách, vyjma případů, kdy k tomuto udělí provozovatel výslovný předchozí písemný souhlas.
 2. Neoprávněné použití, kopírování nebo předání jednotlivého obsahu nebo celých stránek nad rámec výše zmíněného může mít za následek postih ze strany provozovatele v podobě trestního stíhání.

Omezení odpovědnosti

 1. Provozovatel není odpovědný za uveřejněné recepty a příspěvky, pokud jde o jejich přípravu, množství přísad, popsaný postup a úspěšnost výsledku při přípravě. Tato odpovědnost je zcela vyloučena zejména v případě, kdy uživatel nedodržuje poučení, postupy a bezpečnostní pokyny uvedené např. na obalu některého použitého výrobku, popř. uvedené v rámci příspěvku apod.
 2. Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací a autentičnost fotografií zveřejněných na webových stránkách uživatelem.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem.

Uživatelské příspěvky

 1. Uživatelé jsou oprávněni vkládat recepty nebo rady či jiné vlastní příspěvky na webové stránky. Provozovatel webových stránek je oprávněn veškerá takto vložená data cenzurovat. Provozovatel ovšem nenese žádnou odpovědnost za obsah vložených dat ze strany uživatele, data vložená uživatelem mohou být uveřejněna okamžitě nebo mohou být schvalována a kontrolována ze strany provozovatele, s čímž výslovně uživatel souhlasí.
 2. Uživatel vložením vlastního příspěvku uděluje provozovateli k celému obsahu vloženého příspěvku (výsledku jeho činnosti) bezvýhradní a časově i věcně neomezenou licenci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo jedná-li se o autorské dílo dle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Uživatel tedy poskytuje provozovateli právo k užití díla (resp. výsledku činnosti), jeho úpravám, kopírování, publikování, distribuci, předávání, veřejnému vystavování a provádění, reprodukování, publikování, dalšího poskytování podlicence, vytváření odvozených děl. Uživatel poskytuje tuto licenci bezplatně. Uživatel s poskytnutím takové licence a jejími podmínkami výslovně souhlasí.
 3. Uživatel je oprávněn vkládat pouze recepty na pokrmy vhodné k jídlu. Provozovatel výslovně upozorňuje, že k těmto receptům neprovádí žádné testování a neodpovídá za jejich obsah ani za výsledek. Použití receptu je zcela na odpovědnosti uživatele.
 4. Provozovatel webových stránek je oprávněn bez souhlasu uživatele a bez jakéhokoli odůvodnění či oznámení služby na webových stránkách upravovat, schvalovat, přidávat či jinak obměňovat nebo mazat. Zejména si provozovatel vyhrazuje právo i bez předchozího upozornění smazat nebo nepovolit uveřejnění obsahu uživatelského příspěvku v případě, že:
  • příspěvkem je páchána jakákoli trestná činnost nebo příspěvek slouží k páchání trestné činnosti nebo páchání trestné činnosti jakkoli napomáhá,
  • příspěvek je v rozporu s jakýmikoli platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak autorským zákonem (zák. č. 121/2000 Sb.), zákonem o přestupcích (zák. č. 200/1990 Sb.), občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) ad.,
  • příspěvek je v rozporu s obecnými základními morálními a etickými zásadami, tedy zejména pokud příspěvek obsahuje jakékoli urážlivé, vulgární, rasistické texty,
  • je-li příspěvek neplacenou reklamou, nebo propaguje komerční služby třetí osoby bez souhlasu provozovatele,
  • mohl-li by obsah příspěvku poškozovat třetí osobu a její práva.
 5. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn dále šířit ve smyslu udělené licence vložený obsah, a to nejen texty, ale také veškeré vložené fotografie a obrázky. Provozovatel je oprávněn tyto obrázky nebo fotografie případně upravit, změnit nebo např. do nich vložit text či vodoznak s textem nebo logem webových stránek apod.
 6. Uživatel si je vědom a přijetím těchto podmínek souhlasí, že vložením příspěvku na webové stránky umožňuje použití daného příspěvku třetím osobám. Provozovatel není nijak odpovědný za případné neoprávněné zásahy do zveřejněného příspěvku třetí osobou.

Závěrečná ujednání

 1. Provozovatel tímto potvrzuje, že v souvislosti s užitím webových stránek nedochází ke shromažďování ani zpracovávání osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel maximálně poskytuje údaje o své osobě v podobě uvedení emailu a své přezdívky, pod kterou zveřejňuje své příspěvky. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná opatření, aby zabezpečil poskytnuté údaje před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 2. Tyto podmínky a jakýkoli právní vztah vzniklý v souvislosti s užitím webových stránek nebo v souvislosti s porušením těchto podmínek, se řídí právním řádem České republiky. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s užitím webových stránek nebo v souvislosti s porušením těchto podmínek budou rozhodovány dle českého právního řádu u místně a věcně příslušného soudu v České republice.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.